Privacy beleid Fysiotherapie Jetten

 

Algemeen

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Fysiotherapie Jetten & Co behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/ patiënten  en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Fysiotherapie Jetten & Co  heeft een privacy beleid ontwikkeld. Daarin vindt u meer informatie over onze visie op privacy-compliance.

In ons privacybeleid  leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u klant/patiënt  van ons bent, u onze websites bezoekt of, wanneer u gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we in ons privacybeleid uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, wie toegang hebben tot uw gegevens en dat we uw persoonsgegevens beperkt met derden delen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacystatement en het hieronder opgenomen privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacy officer via info@fysiotherapie-jetten.nl .

Eindverantwoordelijke

Fysiotherapie Jetten & Co is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Fysiotherapie Jetten & Co voldoet aan privacy wet- en -regelgeving en zorgt ervoor dat ook alle betrokken verwerkers uw persoonsgegevens in overeenstemming hiermee verwerken.

 

 1. Uitwisselen van persoonsgegevens

 

Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale praktijkdatabase (CRM-bronsysteem). Afhankelijk van de afgenomen verzekering en/of dienst slaan we bepaalde  persoonsgegevens ook in software-applicaties of andere bronsystemen op en verwerken deze verder.

Fysiotherapie Jetten & Co  verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, op grond van een wettelijke verplichting.

Voor de uitvoering van bepaalde zorgdiensten en -producten maakt Fysiotherapie Jetten & Co  gebruik van geselecteerde derde partijen. Ook met die partijen wisselt zij persoonsgegevens uit, maar uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst uit te voeren. Met die derde partijen sluit Fysiotherapie Jetten & Co een verwerkersovereenkomst, waarin afspraken staan vermeld over de verwerking van uw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

De persoonsgegevens die in onze centrale praktijkdatabase (CRM-bronsysteem) staan, zijn toegankelijk voor alle medewerkers van Fysiotherapie Jetten & Co, en Spot on medics (softwareleverancier)  tenzij daar wettelijke, functionele of organisatorische beperkingen (zogeheten Chinese Walls) voor bestaan.

Het is Spot on medics niet toegestaan om verkregen persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Fysiotherapie Jetten & Co  heeft haar ICT-infrastructuur adequaat beveiligd en monitort haar systemen pro actief.

Bij het uitwisselen van gegevens via onze websites ziet u – afhankelijk van de gebruikte browser – een klein symbool van een sleutel of een slot. Zo weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Al onze medewerkers zijn bovendien verplicht om uw gegevens geheim te houden op grond van de met hen gesloten arbeidsovereenkomst.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt Fysiotherapie Jetten & Co?

 

Algemeen

Fysiotherapie Jetten & Co verzamelt voor de volgende twee categorieën uw persoonsgegevens:

a. Producten en diensten
b. Communicatie
c. bijzondere gegevens

a. Producten en diensten

Voor uw behandeling bij Fysiotherapie Jetten & Co verzamelen wij uw persoonsgegevens die u aan ons of aan uw zorgverzekeraar  verstrekt. Deze gegevens kunnen per product of dienst verschillen en kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres en woonplaats, uw e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum,  Burger Service Nummer.  Fysiotherapie Jetten & Co dient ook naar uw gezondheidsgegevens vragen.

Fysiotherapie Jetten & Co legt niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk (dataminimalisatie). Sommige van deze gegevens kwalificeren we als bijzondere persoonsgegevens.

Voor het gebruik van onze online dienst vragen we of u een aantal gegevens over uzelf invult.

b. Communicatie

Via de website, sociale media of de telefoon kunt u contact zoeken met onze medewerkers en kunt u vragen stellen. Om uw vragen te beantwoorden gebruiken we uw contactgegevens. We registreren uw vragen in onze systemen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben onze medewerkers toegang tot centraal opgeslagen (klant)gegevens.

Onze website is beveiligd om misbruik en cybercrime te voorkomen. Medewerkers van Fysiotherapie Jetten & Co die uw persoonsgegevens op grond van hun rol of functie kunnen inzien, zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht deze geheim te houden. Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan Fysiotherapie Jetten & Co. niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met u via onbeveiligde sociale media.

c. Bijzondere gegevens

Fysiotherapie Jetten & Co  verwerkt categorieën persoonsgegevens die kwalificeren als ‘bijzondere persoonsgegevens’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het leveren van paramedische zorg- diensten heeft Fysiotherapie Jetten & Co  uw medische gegevens nodig om de juiste zorg aan u te verlenen. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben, dan vragen we die pas op in overleg met u en nadat we hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

Op alle medewerkers van Fysiotherapie Jetten & Co rust een  geheimhoudingsplicht.

Alle Fysiotherapeuten  zijn verplicht geregistreerd in het BIG register, alle hulpverleners zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim.

Niet alleen de hulpverlener zelf is tot geheimhouding verplicht. Medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn, maar niet vanwege hun eigen handelen een medisch beroepsgeheim hebben, hebben een van de hulpverlener afgeleid medisch beroepsgeheim. Dit geldt dan voor zover deze personen beroepsmatig op de hoogte raken van behandelgegevens van onze patiënten.

U kunt ervoor kiezen om bijzondere persoonsgegevens spontaan met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer u (digitale) foto’s of medische gegevens bij uw aanmelding voegt. Deze bijzondere persoonsgegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of anders met uw toestemming. Als u bijzondere persoonsgegevens met ons deelt, stemt u ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden.

 

 1. Waar gebruikt Fysiotherapie Jetten & Co uw persoonsgegevens voor?

 

Fysiotherapie Jetten & Co  gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Producten en diensten
b. Communicatie
c. Statistisch onderzoek

a. Producten en diensten

Fysiotherapie Jetten & Co  verwerkt de gegevens die u verstrekt bij uw aanvraag om uw aanvraag voor paramedische zorg  in behandeling te kunnen nemen.

Na uw aanvraag, gebruiken we uw gegevens om de behandelovereenkomst te administreren en onze producten en diensten aan u te leveren. Zo gebruiken we uw contactgegevens om uw verzekeringspolis te controleren en om indien nodig facturen toe te sturen.

b. Communicatie

De gegevens die we verzamelen als wij contact met u, gebruiken we om uw vragen te beantwoorden, een behandelovereenkomst af te sluiten en u te adviseren over de producten en diensten van Fysiotherapie Jetten & Co

c. Statistisch onderzoek

Fysiotherapie Jetten & Co doet in samenwerking met Qualiview B.V. onderzoek naar efficiënte en effectieve gezondheidszorg met als einddoel: een gezondere populatie, minder kosten en de beste kwaliteit van zorg. De patiënt staat centraal en heeft recht op keuze en toegang tot de beste zorg.

Voor statistisch onderzoek gebruikt Fysiotherapie Jetten & Co uitsluitend geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van uw naam en e-mailadres. De onderzoeksresultaten rapporteren we uitsluitend op geaggregeerd niveau en zijn niet te herleiden tot individuele personen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren. Zonder uw toestemming gebruiken we deze gegevens niet voor specifiek op u gerichte marketingactiviteiten.

 

 1. Aan wie verstrekken we uw gegevens?

 

Fysiotherapie Jetten & Co  verstrekt persoonsgegevens aan:
a. Artsen en medisch adviseurs
b. Andere (para-) medische disciplines

a. Artsen en medisch adviseurs

b. Andere (para-) medische disciplines

Aan onze samenwerkingspartners verstrekken we uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om hun producten en diensten aan u te kunnen leveren.

 

 1. Beveiliging en bewaartermijn

 

Fysiotherapie Jetten & Co  heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van uw persoons gegevens. Fysiotherapie Jetten & Co heeft ook een werkproces ingericht op het registreren en behandelen van een eventueel datalek. Indien u twijfelt of een bericht, app of website van Fysiotherapie Jetten & Co  afkomstig is of u hebt een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening of beveiliging, neemt u dan alstublieft contact op met info@fysiotherapie-jetten.nl. Wij streven naar continue verbetering van onze organisatie.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wet- of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, bewaart Fysiotherapie Jetten & Co uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens, hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld of worden gebruikt.

Gearchiveerde en geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor statistische en/of (medisch)wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

 

 1. Omgevingen en Social Media

 

Onze websites en apps kunnen links bevatten naar omgevingen van derden, waaronder sociale media-aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u onze beveiligde websites en apps. Het privacybeleid van Fysiotherapie Jetten & Co is niet van toepassing op websites, apps of sociale media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en sociale media zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan, raden we u aan om de privacystatements van deze derden te raadplegen (indien aanwezig).

Veel sociale media-aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd of slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw  persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

 

 1. Uw privacy rechten

 

Als klant/lid (of gebruiker van onze digitale media) hebt u de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f.  Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit

a. Recht van inzage
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Jetten & Co  worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

b. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Fysiotherapie Jetten & co geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.

d. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Jetten & co als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw  persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen. Indien gewenst bespreken we met u de reden van de weigering of afwijzing.

f. Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit
U hebt het recht de door u aan verstrekte persoonsgegevens in ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm’ aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een verzekeraar) over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

Denkt u hierbij aan:

 • gegevens waarvoor u destijds toestemming heeft moeten geven;
 • persoonsgegevens die u zelf bij Fysiotherapie Jetten & co
  heeft aangeleverd of;
 • gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de behandel overeenkomst tussen u en Fysiotherapie Jetten & co.

Dit privacystatement en het privacybeleid kunnen worden gewijzigd. De actuele versie staat online. Wij adviseren u dit statement en het beleid daarom regelmatig te raadplegen. Dit document is op 2 Mei 2018 vastgesteld en door de directie van Fysiotherapie Jetten & co en het Managementteam van Fysiotherapie Jetten & co

Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact opnemen met onze privacy-officer, bereikbaar via info@fysiotherapie-jetten.nl